Copyright Sonk 2009

Duiven

Up
Holenduif 0870
Holenduif ( Stock dove ) Lomm

Holenduif 0883
Holenduif ( Stock dove ) Lomm

Houtduif 2900
Houtduif ( Common wood pigeon ) Venlo

Duif 1580
Treurduif ( Mourning dove ) Arizona USA

Duif 1612
Treurduif ( Mourning dove ) Arizona USA